::::::.......... Vincenzo Mannino           Nino Fazio           Patrizia Pitrolo